Документа за преузимање

Школски програм – празан образац

Портфолио наставника – празан образац

Извештај професионалног развоја наставника – празан образац

Извештај са семинара – празан образац

Извештај стручног већа – празан образац

Педагошки профил – празан образац

Тимови извештај – празан образац

Лични план професионалног развоја

Образац припреме за час

ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ ПРЕМА УЧЕНИКУ – 1

ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ ПРЕМА УЧЕНИКУ – 2


Интерни правилник о стручном усавршавању

Годишњи план рада школе 2022/2023

Извештај о раду Техничке школе 2021/2022

СТАТУТ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПРАВИЛИНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ДРУШТВЕНО КОРИСНОМ РАДУ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ПОДРШКУ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА/ЦА СAИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА


ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

ГЛОБАЛНИ ПЛАН – НАСЛОВНА

ГЛОБАЛНИ ПЛАН


ТЕМАТСКА НЕДЕЉА MTKK