Механичар грејне и расхладне технике

 Послови механичара грејне и расхладне технике подразумевају:
 • постављање, монтажу, опслуживање, дистрибуцију и одржавање постројења за производњу топле и вреле воде, али и топле санитарне воде,
 • уградњу, опслуживање и одржавање свих врста котлова на чврста, течна и гасовита горива
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање постројења за локално и централно ваздушно грејање и вентилацију, као и постројења локалне и централне климатизације
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање расхладних постројења и расхладних комора и њихових инсталација
 • упознавање са методама, поступцима и принципима руковања, управљања и одржавања постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја
 • избор оптималног режима рада, контролисања, прађења и утврђивања исправности рада постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја
 • примену технолошких поступака и метода растављања и састављања уређаја, машинских подсклопова и склопова постројења грејања климатизације и расхладних уређаја
 • постављање дијагнозе кварова и насталих недостатака у функционисању постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја
 • правилну употребу средстава заштите на раду
   Могућности после школовања:
 • Посао у великим и малим предузећима
 • Оснивање споствене механичарске или инсталатерске радионице
 • Доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација

Механичар грејне и расхладне технике – наставни план и садржаји наставних програма -стручни предмети