Техничар за компјутерско управљање

 

У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања о савременим технолошким процесима на бази технолигија компјутерског управљања.
   Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:
 • Овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама,
 • Стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем,
 • Оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи),
 • Упознају се са технолошким могућностима компјутерских управљаних обрадних система,
 • Стичу основна знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане машине и оспосољављају за њену примену,
 • Упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за примену носилаца информација, уношење и тестирање програма.
 • Развијају смисао за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима као и операторима за компјутерски управљане машине и са свим осталим значајним субјектима у пословном систему.
  Преглед предмета са недељним фондом часова
  Tехничар за компјутерско управљање I разред II разред III разред IV разред

  Општеобразовни предмети

  Т В блок Т В блок Т В блок Т В блок

  Српски језик и књижевност

  3 / / 3 / / 3 / / 3 / /

  Страни језик

  2 / / 2 / / 2 / / 2 / /

  Социологија

  / / / / / / 1 / / / / /

  Филозофија

  / / / / / / / / / 2 / /

  Историја

  2 / / 2 / / / / / / / /

  Музичка уметност

  / / / / / 30 / / / / / /

  Ликовна култура

  / / 30 / / / / / / / / /

  Физичко васпитање

  2 / / 2 / / 2 / / 2 / /

  Математика

  4 / / 4 / / 4 / / 4 / /

  Рачунарство и информатика

  / 2 / / / / / / / / / /

  Географија

  2 / / / / / / / / / / /

  Физика

  2 / / 2 / / / / / / / /

  Хемија

  2 / / / / / / / / / / /

  Екологија и заштита животне средине

  1 / / / / / / / / / / /

  Устав и права грађана

  / / / / / / / / / 1 / /

  Грађанско васпитање/верска настава

  1 / / 1 / / 1 / / 1 / /

  Стручни предмети

  Машински материјали

  2 / / / / / / / / / / /

  Техничко цртање

  / 3 / / / / / / / / / /

  Механика

  2 / / 2 / / / / / / / /

  Електротехника и електроника

  / / / 2 / / / / / / / /

  Компјутерска графика

  / / / / 3 / / / / / / /

  Машински елементи

  / / / 2 / / / / / / / /

  Технологија обраде

  / / / 2 / / / / / / / /

  Технолошки поступци са контролом

  / / / / 2 / / / / / / /

  Хидраулика и пнеуматика

  / / / / / / 2 / / / / /

  Моделирање машинских елемената и конструкција

  / / / / / / / 3 / / / /

  Технологија за компјутерски управљане машине

  / / / / / / 2 2 / / / /

  Програмирање за компјутерски управљане машине

  / / / / / / 2 / / 3 4 /

  Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

  / / / / / / 2 / / 2 / /

  Организација рада

  / / / / / / / / / 2 / /

  Пројектовање технолошких система

  / / / / / / / 7 / / 7 60

  Практична настава

  / 3 / / 4 / / / / / / /