Техничар за компјутерско управљање

У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања о савременим технолошким процесима на бази технологија компјутерског управљања.

   Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:
  • Овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама
  • Стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем
  • Оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи)
  • Упознају се са технолошким могућностима компјутерских управљаних обрадних система
  • Стичу основна знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане машине и оспосољављају за њену примену
  • Упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за примену носилаца информација, уношење и тестирање програма
  • Развијају смисао за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима као и операторима за компјутерски управљане машине и са свим осталим значајним субјектима у пословном систему

Машински техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – наставни план и садржаји наставних програма – општеобразовни предмети

Машински техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – наставни план и садржаји наставних програма – стручни предмети