Техничар друмског саобраћаја

Од школске 2015/2016. године у Техничкој школи је први пут уведен смер Техничар друмског саобраћаја. Према Наставном плану и програму, школовање на овом смеру траје четири године.
 Ученици овог смера имају следеће предности:
– бесплатна обука и полагање возачког испита,
– стицање теоријских и практичних вештина из области саобраћаја и транспорта,
– учешће великог броја стручњака из праксе у процесу стручног оспособљавања  ученика,
– стручна пракса се реализује посетом НАВАКУ, Министарству унутрашњих послова, транспортним предузећима, техничким прегледима и др.
– ученици добијају стручну помоћ при наставку образовања на вишим и високим школама у Републици Србији.
Послови техничара за друмски саобраћај су веома различити и подразумевају:
– прикупљање, анализу и праћење свих релеватних података о путничком и теретном саобраћају,
– вођење евиденција о радном времену посаде у друмском саобраћају,
– рутирање и координацију возних паркова у предузећима,
– проверу исправности постављене хоризонтална и вертикалне саобраћајне сигнализације,
– израду редова вожње,
– организацију система одржавања моторних возила,
– реализацију активности на техничком прегледу возила,
– организацију и сладиштење терета у логистичким центрима и магацинским просторима и др.
Радна места техничара за друмски саобраћај у привреди:
– контролор на техничком прегледу возила,
– инстуктор вожње,
– организатор транспорта,
– полицијски службеник саобраћајне полиције,
– радник на обради саобраћајних прекршаја у МУП-у,
– руководилац возног парка,
– радник у складишту (магацину),
– диспечер у предузећу за транспорт путника,
– асистент у логистици,
– радник у сервису моторних возила,
– радник на дистибуцији материјала,
– радник у предузећу за производњу и постављање саобраћајне сигнализације,
– радник у пројектном бироу и др.

 

ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА
Наставним планом и програмом предвиђено је да ученици имају бесплатну обуку за полагање возачког испита ради стицања пробне возачне дозволе Б категорије. Током друге године, на блок настави, у другом полугодишту ученици похађају 30 часова из области познавања саобраћајних правила и прописа.
У дефинисаном фонду часова изучавају се следеће целине:
– Безбедност саобраћаја.
– Возач.
– Пут.
– Возило.
– Правила саобраћаја.
– Остали учесници у саобраћају.
– Саобраћајна сигнализација.
– Превоз терета и лица возилима.
– Возачке дозволе.
– Дужности учесника у саобраћају у случају саобраћајне незгоде.
– Посебне мере безбедности.
– Радње са возилом у саобраћају на путу.
– Последице непоштовања прописа из области безбедности саобраћаја.
Након одслушаног дефинисаног фонда часова ученици полажу тест из области познавања саобраћајних прописа и правила. У оквиру блок наставе у другој години ученици слушају и обуку из прве помоћи коју реализије стручно лице са одговарајућом лиценцом издатом од стране Министарства надлежног за послове здравља, а које одређује директор школе.
Обука из прве помоћи обухвата укупно 10 часова и подразумева садржаје дефинисане Законом о безбедности саобраћаја на путевима. После положених тестова и одслушане прве помоћи, ученици похађају практичну обуку на моторном возилу Б катагорије. Обуку реализује инструктор вожње.
У трећој години практична обука за управљање моторним возилом Б
категорије састоји се од укупно 40 часова блок наставе и обухвата садржаје дефинисане Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
Приликом полагања практичног дела испита, прво се полаже извођење радњи возилом на полигону и након тога се уз присуство комисије реализује вожња у насељеном месту.
По успешно положеном возачком испиту, ученик добија уверење са којим одлази у територијално надлежну полицијску станицу где ће добити пробну возачку дозволу за управљање возилом Б категорије.
Ближи услови у вези са начином реализације обуке, полагања возачког испита и евиденцијама у вези са обуком за ученике Техничке школе у Старој Пазови дефинисани су у Правилнику и спровођењу блок наставе-обука вожње и организовање и спровођење возачког испита за ученикe у Техничкој школи Стара Пазова који је ступио на снагу у 2016. години.
Наставни планови
Техничар друмског саобраћаја