ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

 • Милошевић Софија, наставник српског језика и књижевности, координатор
 • Александар Ђурђевић, наставник верске наставе-православне
 • Ђурић Данијела, наставник ликовне културе

ТИМ ЗА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ

 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања – координатор
 • Лепхерц Јована, наставник физичког васпитања
 • Бонђи Михајло, представник локалне самоуправе
 • Ђурић Данијела, наставник ликовне уметности
 • Милановић Димитрије, наставник верске наставе – православне
 • Корица Марко, ученички парламент, одбор за спорт

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА

 • Мирковић Милица, наставник филозофије – координатор
 • Кешељ Зорица, директор
 • Ћирић Софија, психолог
 • Денић Милош, наставник машинских предмета
 • Лешћан Миша, наставник практичне наставе
 • Ђекић Саша, наставник рачунарства и информатике
 • Молнар Данијел, настваник практичне наставе
 • Јовановић Марина, наставник саобраћајне групе предемета
 • Ренер Јан, наставник практичне наставе
 • Шренк Светлана, наставник енглеског језика

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 • Беатовић Ружица, наставник биологије – координатор
 • Томић Ана, наставник географије
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије
 • Ковач Бранислав, наставник физике
 • Тодоровић Михајло, наставник графичких предмета
 • Лепхерц Јована, наставник физичког васпитања
 • Кужелка Драгана, наставник машинских предмета

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Јовановић Jелена, педагог – координатор
 • Зорица Кешељ, директор
 • Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности
 • Ћирић Софија, психолог
 • Стојановић Татјана, дипл.правник-секретар
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања
 • Мирковић Милица, наставник филозофије
 • Денић Милош, наставник машинских предмета
 • Азиновић Марко, наставник машнских предмета
 • Новаковић Зорица, наставник историје
 • Јовановић Марина, наставник саобраћајних предмета

ТИМ ЗА  САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, ЦРВЕНИМ КРСТОМ

 • Лепхерц Јована наставник физичке културе – координатор
 • Ковач Бранислав, наставник физике
 • Лешћан Миша, наставник графичких предмета
 • Тодоровић Михајло, наставник графичких предмета
 • Милошевић Софија, наставник српског језика и књижевности
 • Бајић Кристина, волонтер Црвеног крста

ТИМ ЗА  РАЗВОЈ МЕЂУСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ

 • Кешељ Зорица, директор
 • Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика
 • Ерцег Раде, наставник машинских предмета

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ

 • Зубовић Милена, наставник сапбраћајних предмета – координатор
 • Јовановић Марина, наставник саобраћајних предметаа
 • Новаковић Зорица, наставник историје
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Кужелка Драгана, наставник машинских предмета
 • Радивојевић Љиљана, представник Савета родитеља

ТИМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА И ОРГАНИЗОВАЊЕ МАТУРСКИХ ВЕЧЕРИ

 • Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета – координатор
 • Новаковић Зорица, наставник историје
 • Томић Ана, наставник географије
 • Денић Милош, наставник машинских предмета
 • Милановић Димитрије,наставник верске наставе
 • Атанацковић Бранкица,наставник саобраћајних предмета

ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

 • Ренер Јан, наставник практичне наставе– координатор
 • Лешћан Миша, наставник практичне наставе
 • Молнар Данијел, наставник практичне наставе

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (ТИО) -(СТИО)

 • Љубинковић Катица, наставник српског језика и књижевности – координатор
 • Јовановић Јелена, педагог
 • Ћирић Софија, психолог
 • Мирковић Милица, наставник филозофије
 • Зубовић Милена, наставник саобраћајних предмета
 • Лукић Милан, наставник машинских предмета
 • Азиновић Марко, наставник машинских предмета
 • Кужелка Драгана, наставник машинских предмета
 •  одељењске старешине

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

 • Човић Снежана, наставник математике – координатор
 • Кешељ Зорица, директор
 • Ћирић Софија, психолог
 • Дражета Владимир, наставник машинских предмета
 • Бoжић Миодраг, наставник саобраћајних предмета
 • Пантић Драгана, председник актива графичарства

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета- координатор
 • Стокућа Божица, наставник математике
 • Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета
 • Јоцић Ксенија, координатор практичне наставе
 • Томић Ана, наставник географије
 • Дошен Даниела, наставник енглеског језика
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије
 • Петровић Србислав, наставник машинских предмета
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ

 • Ђекић Саша, наставник информатике и рачунарства – координатор
 • Кешељ Зорица, директор
 • Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика
 • Јовановић Јелена, педагог
 • Бонђи Михајло, представник локалне самоуправе
 • Букурецки Драгана, представник Савета родитеља
 • Хуђец Клаудија, члан Ученичког парламента

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Стокућа Божица, наставник математике– координатор
 • Јоцић Ксенија, организатор практичне наставе
 • Божић Миодраг, организатор практичне наставе
 • Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета
 • Ћирић Софија, психолог
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Томић Ана, наставник географије
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања
 • Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета

ТИМ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ САЈТА, ФБ СТРАНИЦЕ

 • Родић Борис, наставник информатике – координатор
 • Ренер Јан, наставник практичне наставе
 • Тодоровић Михајло, наставник графичких предмета
 • Тешић Јасмина, наставник српског језика
 • Јовановић Марина, наставник саобраћајних предмета
 • Бањанин Младен, наставник математике

ТИМ ПРОТИВ ОСИПАЊА УЧЕНИКА

 • Ћирић Софија, психолог – координатор
 • Кешељ Зорица, директор
 • Јовановић Јелена, педагог
 • Лепхерц Јована, наставник физичког васпитања
 • Ковач Бранислав, наставник физике,
 • Љубинковић Катица, наставник српског језика и књижевности
 • Ђекић Саша, наставник рачунарства и информатике
 • Ђурић Данијела, настaвник ликовне уметности

 ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 • Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика – координатор
 • Ђекић Саша, наставник рачунарства и информатике
 • Азиновић Марко, наставник машинских предмета
 • Дражета Владимир, наставник машинских предмета
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Килибарда Владимир, инструктор вожње
 • Огризовић Милутин, наставник машинских предмета
 • Мирковић Милица, наставник филозофије
 • Денић Милош, наставник машинских предмета

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 • Урошевић Марина, наставник машинских предмета – кординатор
 • Џогаз Немања,наставник графичких предмета
 • Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета
 • Томић Ана, наставник географије
 • Пијетловић Драгана, наставник предузетништва
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 1. Зорица Кешељ, директор – председник, координатор Тима за развој међусекторке сарадње
 2. Јовановић Јелена, педагог; координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 3. Ћирић Софија, психолог, координатор Тима против осипања ученика
 4. Ђекић Саша, председник Актива за развојно планирање,
 5. Стокућа Божица, председник Актива за развој школског програма и председник Струћног већа за област математике и информатике
 6. Јегдић Љубинка, председник Стручног већа за области предмета природног усмерења,
 7. Ђурђевић Александар, председник Стручног већа за области предмета друштвеног усмерења
 8. Дошен Даниела, председник Стручног већа за области предмета српског језика и књижевности и енглеског језика
 9. Петровић Србислав, председник Стручног већа за области  предмета машинске струке
 10. Атанацковић Бранкица, председник Стручног већа за област саобраћајне струке
 11. Пантић Драгана, председник Стручног већа за област предмета графичке струке и координатор Тима за стручно усавршавање наставника и професионални развој
 12. Човић Снежана, координатор Тима за самовредновања рада школе
 13. Видовић Владимир, председник Стручног веће за област предмета физичко васпитање, музичка уметност, ликовна култура и координатор Тима за слободне активности и за школски спорт
 14. Јоцић Ксенија, председник Стручног веће за област практичне наставе-машинске групе предмета
 15. Ренер Јан, координатор Тима за безбедност и здравље на раду
 16. Љубинковић Катица, координатор Тима за додатну подршку ученицима
 17. Лепхерц Јована, координатор Тима за сарадњу са локалном самоуправом, Црвеним крстом
 18. Зубовић Милена, координатор Тима за сарадњу са породицом
 19. Родић Борис, координатор Тима за одржавање сајта
 20. Јоцић Ксенија, координатор практичне наставе
 21. Божић Миодраг, координатор практичне наставе.
 22. Урошевић Марина, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 23. Мирковић Милица, координатор Тима за каријерно виђење и саветовање
 24. Беатовић Ружица, координатор Тима за заштиту животне средине
 25. Цветковић-Петровић Светлана, координатор Тима за извођење излета и екскурзија и органозивање матурске вечери
 26. Милошевић Софија, координатор Тима за културне активности школе