Техничка школа

Стара Пазова

Дел.бр.278

Дана:01.09.2016.

 

На основу члана 62 став 3.тачка 13. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС број:72/09, 52/11 и 55/13), директор доноси Одлуку о формирању Стручних тимова, актива и Педагошког колегијума, за школску 2016/2017 годину:

 

 1. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
 • Јовановић Катица, наставник српског језик аи књижевности– председник
 • Хавран Даниела, наставник ликовне културе
 • Томашевић Владимир, наставник машинских предмета

 

 1. ТИМ ЗА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ и ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ
 • Милаш Јанко, наставник физичког васпитања – председник
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања
 • Хавран Даниела, наставник ликовне културе
 • Дворницки Махо Андреа, наставник музичке уметности

 

 1. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА
 • Турудић Сузана, педагог– председник
 • Кешељ Зорица, наставник социологије
 • Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета
 • Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика

 

 1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • Мандић Елијана, наставник биологије – председник
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије
 • Томић Ана, наставник географије

 

 1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
 • Турудић Сузана, педагог – председник
 • Кешељ Зорица, наставник социологије и устава и права грађана
 • Стојановић Татјана, дипл.правник-секретар
 • Тешић Јасмина, насатвник српског језика и књижевности
 • Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе
 • Андрић Нада, наставник машинских предмета
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања

 

 1. ТИМ ЗА  САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
 • Ђекић Саша, наставник електротехнике – председник
 • Бјелобрк Вера, наставник машинских предмета
 • Ерцег Раде, наставник машинских предмета

 

 1. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
 • Новаковић Зорица, наставник историје – председник
 • Стокућа Божица, наставник математике
 • Ковачевић Нада, наставник рачунарства и информатике

 

 1. ТИМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
 • Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета – председник
 • Мандић Елијана, наставник биологије
 • Томић Ана, наставник географије

 

 1. ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
 • Ренер Јан, наставник практичне наставе – председник
 • Лешћан Миша, наставник практичне наставе
 • Лекић Вукосав, наставник машинских предмета

 

 1. ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (ТИО) – (СТИО)

 

 • Кешељ Зорица, наставник социологије и устава и права грађана – председник
 • Турудић Сузана, педагог Андрић Нада, насатвник машинских предмета
 • Ковачевић Нада, наставник рачунартва и информатике
 • Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе
 • И одељењске старешине

 

 1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
 • Ковачевић Нада – председник
 • Бањанин Младен, наставник математике
 • Петровић Србислав, наставник машинских предмета
 • Бјелобрк Вера, наставник машинских предмета
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Џогаз Немања, наставник практичне наставе

 

 1. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
 • Бјелобрк Вера, наставник машинских предмета, председник
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Јовановић Катица, наставник српског језика и књижевности
 • Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности

 

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ
 • Ђекић Саша, наставник електротехнике – председник
 • Ћулибрк Драгана, наставник енглеског језика
 • Турудић Сузана, педагог
 • Кешељ Зорица, наставник социологије
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије
 • Петровић Србислав, наставник машинских предмета

 

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 • Јегдић Љубинка, наставник хемије– председник
 • Цветковић-Петровић Светлана, наставник машинских предмета
 • Турудић Сузана, педагог
 • Човић Снежана, наставник математике
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања
 • Атанацковић Бранкица, наставник саобраћајних предмета

 

 1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
 • Ђукић Лазар, директор – председник,
 • Турудић Сузана, педагог,
 • Ђекић Саша, председник актива за развојно планирање,
 • Јегдић Љубинка, председник актива за развој школског програма и Стручног већа за области предмета природног усмерења,
 • Томић Ана, председник Стручног већа за области предмета друштвеног усмерења
 • Ћулибрк Драгана , председник Стручног већа за области предмета српског језика и књижевности и енглеског језика,
 • Светлана Цветковић- Петровић, председник Стручног већа за области предмета машинске струке,
  Човић Снежана, председник Стручног већа за области предмета математика и информатика,
 • Видовић Владимир, председник Стручног веће за област предмета физичко васпитање, музичко, ликовно
  Пантић Драгана, председник Стручног већа за области предмета графичке струке,
 • Тишма Ђорђе, председник Стручног веће за област практичне наставе-машинске и саобраћајне струке

 

Директор

Ђукић Лазар

 

 

 

 

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

(ТИО) – (СТИО)

 

 • Турудић Сузана, педагог– председник
 • Кешељ Зорица, наставник социологије и устава и права грађана
 • Андрић Нада, насатвник машинских предмета
 • Ковачевић Нада, наставник рачунартва и информатике
 • Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности
 • Пантић Драгана, наставник графичких предмета
 • Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе
 • И одељењске старешине

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

 

Чланови тима су:

 • Турудић Сузана, педагог – председник, задужена за превенцију и интервеницју у ситуацијама насиља одраслих, насатвник-ученик (чување целокупне документације о насиљу у току школске године)
 • Видовић Владимир, наставник физичког васпитања, задужен за превенцију и интервеницју у ситуацијама насиља међу ученицима 1. разреда (узимање изјава, вођење записника, обавештавање одељењског старешине, праћење понашања ученика)
 • Тешић Јасмина, наставник српског језика и књижевности, задужена за превенцију и интервеницју у ситуацијама насиља међу ученицима 2. разреда (узимање изјава, вођење записника, обавештавање одељењског старешине, праћење понашања ученика)
 • Кешељ Зорица, наставник социологије и устава и права грађана, задужена за превенцију и интервеницју у ситуацијама насиља међу ученицима 3. разреда (узимање изјава, вођење записника, обавештавање одељењског старешине, праћење понашања ученика)
 • Андрић Нада, наставник машинских предмета, задужена за превенцију и интервеницју у ситуацијама насиља међу ученицима 4. разреда (узимање изјава, вођење записника, обавештавање одељењског старешине, праћење понашања ученика)
 • Тишма Ђорђе, координатор практичне наставе, задужен за превенцију и интервеницју у ситуацијама насиља у школској радионици (узимање изјава, вођење записника, обавештавање одељењског старешине, праћење понашања ученика)
 • Стојановић Татјана, дипл.правник-секретар, задужена за превенцију и интервенцијуу ситуацијама насиља међу запосленика

 

 

Чланови тима су на располагању ученицима у смени школе.

Тел. Школе.022/310-641

 

Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању ученика, обавезна је да реагује!